INFORMACJE-2005/2006.

 

             Ogłoszenia 2005/2006

19 V 2006 WYWIADÓWKI - zobacz plan

27-29 III 2006

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

10 III 2006

ZEWNĘTRZNE MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

16 I 2006

WYWIADÓWKI ŚRÓDROCZNE

7XII -13XII 2005

 WYWIADÓWKI

2XI -8XI 2005

  ŚLĄSKI TYDZIEŃ W SP3 - wizyta Marka Szołtyska

 

24 X 2005

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIBLIOTEK SZKOLNYCH

 

DLA UCZNIÓW!!!

24 października to dzień, w którym po prostu wypada choć na chwilę zajrzeć do biblioteki. Dlaczego? Ponieważ w tym dniu biblioteka szkolna świętuje swój dzień- tak jak wszystkie biblioteki na świecie.

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych tradycyjnie obchodzimy w czwarty poniedziałek października. Główny temat tegorocznego święta brzmi: ,,Odkryj przygodę’’. Święto zostało zainicjowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych.

 Odwiedź tego dnia bibliotekę!

·        Potwierdź swoją obecność podpisem na ,,liście gości’’ – może          padnie rekord odwiedzin w bibliotece.

·        Obejrzyj wystawkę ,,Książek pięknie wydanych’’.

·        Wysłuchaj pięknego czytania fragmentów ulubionych książek.

·        Weź udział w loterii fantowej- każdy los wygrywa!

·        Poczęstuj się cukierkiem.

Tego dnia wszystkie drogi prowadzą do biblioteki!!!

Serdecznie zapraszają panie z biblioteki szkolnej.

 

14 X 2005

  Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie na ucznia SP3

Rok szkolny 2005/2006

Maj

Wywiadówki

17 V 2005 (wtorek)- wywiadówki klas 6 -wszystkie o godz. 16.30

23 V 2005 - wywiadówki pozostałych klas.

Kwiecieñ 

Zaproszenie  

dla uczniów  i pracowników szko³y

W zwi¹zku z ¿a³ob¹ narodow¹ i uroczystoœciami pogrzebowymi Papie¿a  Jana Paw³a II odbywaj¹cymi siê w Rzymie na Watykanie pi¹tek 8 kwietnia 2005r. jest dniem wolnym od zajêæ lekcyjnych.

W pi¹tek  w naszej szkole o godz. 8.00 zostanie odprawiona polowa msza œw. w intencji zmar³ego Papie¿a Jana Paw³a II. Chc¹cych do³¹czyæ siê do naszej modlitwy serdecznie zapraszamy na mszê. Po mszy rozchodzimy siê do domu.

W pi¹tek zamiast obiadu dzieci bêd¹ mog³y odebraæ suchy prowiant ( odbiór zaraz po mszy œw.)

  Wazne dla rodziców

POMIAR JAKOŒCI PRACY SZKO£Y

Jak co roku tak¿e obecnie w naszej szkole przeprowadzany jest pomiar jakoœci pracy. Jego g³ówne cele to:

·        rozpoznanie czy osi¹gane s¹ standardy (opracowane przez Kuratorium Oświaty  w Katowicach) jakoœci pracy szko³y,

·        dostarczenie rzetelnej i obiektywnej informacji o jakoœci pracy z wyodrêbnieniem jej mocnych oraz s³abych stron,

·        wskazanie obszarów wymagaj¹cych poprawy,

·        spowodowanie refleksji nad wynikami w³asnej pracy oraz zainspirowanie do samoanalizy, samooceny i projektowania rozwoju szko³y. Tegoroczny pomiar jest zaplanowany na kwiecieñ 2005. Bêdzie on przeprowadzony za pomoc¹ ankiet, wywiadów, obserwacji, przegl¹du dokumentacji i analizy danych statystycznych. O wyra¿enie opinii na temat zarz¹dzania i organizacji pracy szko³y i przebiegu kszta³cenia, a tak¿e równoœci szans zostan¹ poproszeni uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele. Spotkanie rodziców z dyrektorem szko³y odbêdzie siê 5 kwietnia o godzinie 1600 w sali gimnastycznej. Wezm¹ w nim udzia³ wylosowane osoby, do których wystosowano imienne zaproszenia – ok. 20% ogólnej liczby rodziców. Zostan¹ oni poproszeni o wype³nienie ankiety, która pomo¿e nam poznaæ ich opinie, pogl¹dy i propozycje dotycz¹ce poprawienia jakoœci pracy naszej szko³y. Wyniki mierzenia wykorzystane bêd¹ do opracowania planu pracy na nastêpny rok i programu rozwoju szko³y.

 

 

 

 

 

Gorący marzec!!!!

 

14 -16 III 2005 - REKOLEKCJE

 Poniedziałek:(14 marca)

 10.00 - SpowiedŸ dzieci klas trzecich

 11.00 - Nauka rekolekcyjna klas I-III

 12.00 -  SpowiedŸ dzieci klas czwartych

 13.00 - Nauka rekolekcyjna klas IV-VI

 Wtorek (15 marca)

  11.00 - Nauka rekolekcyjna klas I-III

  12.00 -  SpowiedŸ dzieci klas czwartych

  13.00 - Nauka rekolekcyjna klas IV-VI

  Œroda ( 16 marca)

  11.00 - Nauka rekolekcyjna klas I-III

  12.00 -  SpowiedŸ dzieci klas czwartych

  13.00 - Nauka rekolekcyjna klas IV-V

 

21 III 2005 - SPOTKANIA RODZICÓW

 

  15.45 - Rodzice uczniów klas 6 -omówienie zasad sprawdzianu na koniec szóstej  

              klasy;

  16.30 - Rodzice uczniów klas 3 - omówienie wyjazdu na zielon¹ szko³ê;

 

24 -29 III 2005-- PRZERWA SWIATECZNA